Translate

joi, 12 martie 2015

ACORDAREA AVIZULUI SCRIS (BINECUVÂNTĂRII) AL CHIRIARHULUI PENTRU DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL RELIGIOS ȘI TEOLOGICPREDAREA DISCIPLINEI RELIGIE – CULTUL ORTODOX
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
Art. 1 – Avizul scris (binecuvântarea) al chiriarhului se acordă pentru încadrarea personalului didactic pe catedre de religie – cultul ortodox în unități de învățământ preuniversitar (conform art. 18, alin. 3 din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale și art. 4, alin. 1 din Protocolul cu privire la predarea disciplinei religie – cultul ortodox în învățământul preuniversitar și la organizarea învățământului teologic ortodox preuniversitar și universitar).
Art. 2 – Solicitanții vor depune la Centrul eparhial un dosar conținând următoarele documente:
a. cerere tip, în care candidatul precizează că va respecta prevederile statutare, canoanele și regulamentele bisericești, precum și hotărârile autorităților bisericești, normative
pentru desfășurarea activităților didactice;
b. copie după certificatul de Botez/actul de înfiere duhovnicească, eliberat de Centrul
eparhial (pentru a dovedi calitatea de fiu/fiică al/a Arhiepiscopiei);
c. copie după certificatul de naștere;
d. copie după actul de identitate;
e. copie după certificatul de căsătorie (dacă e cazul);
f. copie după diploma de licență în Teologie Ortodoxă și după foaia matricolă;
g. adeverință din partea unității de învățământ în care solicitantul predă în anul școlar
curent, cuprinzând calificativul didactic de minimum Bine și avizul de continuitate în
suplinire (dacă a mai predat disciplina religie);
h. memoriu de activitate pentru anul școlar curent, vizat de directorul școlii și de
inspectorul de religie (dacă a mai predat disciplina religie);
i. recomandarea preotului duhovnic (în urma cunoașterii temeinice a fiului
duhovnicesc/fiicei duhovnicești);
j. recomandarea parohului sau a conducătorului unității administrative bisericești la a
cărei viață liturgică, cultural-misionară și social-filantropică participă solicitantul (ca
regulă, a parohului bisericii de pe raza căreia se află școala);
k. CV – format Europass.
Art.3 – Solicitanții vor participa la un interviu în fața unei comisii alcătuite din: chiriarh/delegatul acestuia, consilierul/inspectorul eparhial pentru învățământ religios și teologic, un profesor de religie cu gradul didactic minimum II.
Art.4 – Eliberarea avizului scris (binecuvântării) al chiriarhului se face în 5 zile de la susținerea interviului de către solicitant.
Art. 5 – Refuzul acordării avizului scris (binecuvântării) al chiriarhului se comunică în scris solicitantului în 5 zile de la susținerea interviului și trebuie să fie motivat temeinic (conform art. 4, alin. 2 din Protocolul cu privire la predarea disciplinei religie – cultul ortodox în învățământul preuniversitar și la organizarea învățământului teologic ortodox preuniversitar și universitar).
Art. 6 – Persoana căreia i s-a refuzat acordarea binecuvântării poate depune contestație la Centrul eparhial în prima zi lucrătoare ulterioară comunicării. Analizarea contestației și, după caz, reintervievarea se va face în prezența chiriarhului/episcopului vicar delegat.
Art. 7 – Pentru a urmări materializarea cooperării Biserică-Școală-Familie, din 3 în 3 ani, profesorii de religie vor prezenta Centrului eparhial un dosar care va conține activitatea semnificativă și modalitățile concrete de cultivare a cooperării Biserică-Școală-Familie.
                                  
NOTĂ: Preoții care solicită ocuparea unei catedre de Religie, prin suplinire, vor prezenta și o recomandare din partea Protopopiatului de care aparțin.  
ÎNVĂȚĂMÂNTUL TEOLOGIC ORTODOX PREUNIVERSITAR

A. ELEVI
Art. 8 – Înscrierea la examenul de admitere la seminariile teologice se face cu avizul scris
(binecuvântarea) al chiriarhului.
Art.9 – Solicitanții vor depune la Centrul eparhial un dosar conținând următoarele documente:
a. cerere tip;
b. copie după certificatul de naștere;
c. copie după certificatul de Botez/actul de înfiere duhovnicească, eliberat de Centrul
eparhial (pentru a dovedi calitatea de fiu/fiică al/a Arhiepiscopiei);
d. recomandarea preotului duhovnic (în urma cunoașterii temeinice a fiului
duhovnicesc/fiicei duhovnicești);
e. recomandarea profesorului de religie;
Art. 10 – Refuzul acordării avizului scris (binecuvântării) al chiriarhului se comunică în scris solicitantului maximum 3 zile de la depunerea dosarului și trebuie temeinic motivat. Persoana căreia i s-a refuzat acordarea binecuvântării poate depune contestație la Centrul eparhial în prima zi lucrătoare ulterioară comunicării. Analizarea contestației se va face cu participarea chiriarhului.
B. CADRE DIDACTICE
Art. 11 – Încadrarea personalului didactic în unitățile de învățământ teologic ortodox preuniversitar se realizează potrivit reglementarilor legale, cu avizul scris (binecuvântarea) al chiriarhului (conform art. 10, alin. 1 din Protocolul cu privire la predarea disciplinei religie – cultul ortodox în învăţământul preuniversitar și la organizarea învățământului teologic ortodox preuniversitar și universitar).
Art. 12 – Solicitanții vor depune la Centrul eparhial un dosar conținând următoarele documente:
 1. cerere tip, în care candidatul precizează că va respecta prevederile statuare, canoanele și regulamentele bisericești, precum și hotărârile autorităților bisericești, normative pentru desfășurarea activităților didactice;
 2. copie după certificatul de Botez/actul de înfiere duhovnicească, eliberat de Centrul eparhial (pentru a dovedi calitatea de fiu/fiică al/a Arhiepiscopiei);
 3. copie după certificatul de naștere;
 4. copie după actul de identitate;
 5. copie după certificatul de căsătorie (dacă e cazul);
 6. adeverință din partea unității de învățământ în care solicitantul predă în anul școlar curent, cuprinzând calificativul didactic minimum Bine și avizul de continuitate în suplinire;
 7. memoriu de activitate pentru anul școlar curent, vizat de directorul școlii și de inspectorul de specialitate (dacă a mai predat);
 8. recomandarea preotului duhovnic (în urma cunoașterii temeinice a fiului duhovnicesc/fiicei duhovnicești);
 9. recomandarea parohului sau a conducătorului unității administrative bisericești la a cărei viață liturgică, cultural-misionară și social-filantropică participă solicitantul (poate fi a parohului bisericii de pe raza căreia se află școala);
 10. CV – format Europass.
Art. 13 -   Ocuparea funcțiilor de conducere în învățământul teologic ortodox preuniversitar (director/director adjunct) se face în acord cu prevederile legale și cu avizul scris (binecuvântarea) al chiriarhului ( conform art. 10, alin. 1 din Protocolul cu privire la predarea disciplinei religie – cultul ortodox în învăţământul preuniversitar și la organizarea învățământului teologic ortodox preuniversitar și universitar).
Art. 14 -  Pentru ocuparea funcțiilor de conducere în învățământul teologic preuniversitar, solicitanții trebuie să fie clerici.
Art.15 -  Solicitanții vor depune la Centrul eparhial un memoriu însoțit de acte doveditoare, în care vor detalia următoarele aspecte:
 1. rezultate deosebite obținute în plan profesional;
 2. activitatea de permanentă autoperfecționare științifică: articole, studii, cărți, manuale, programe, participări la congrese, conferințe, simpozioane, distincții și premii, activitatea în cadrul redacțiilor unor publicații teologice din țară și din străinătate, colaborarea cu mass-media bisericească etc.;
 3. activitatea care să evidențieze dimensiunea misionar-eclesială reflectată în viața Bisericii;
 4. propunerea unui plan managerial realist și coerent pentru dezvoltarea activității Seminarului. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu